Sunday, June 02, 2013

ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲದ ಮಂಡೇಲಾರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಕೂಡಾ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ?

ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದ ಕರೀಂ. ನಾ ಏನ್ ಮಸ್ತ ಆರಾಮಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೆ.

ಕ್ಯಾ ಸಾಬ್?! ನಿಮಗೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ಆರಾಮ ಕೂತೀರಿ? ಕಾಮ್ ಕಾಜ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂದ ಕರೀಂ.

ಏನೋ ಮಾರಾಯಾ? ಕೆಲಸ ಅದ. ಮಾಡಿಕೋತ್ತ ಇರತೇನಿ. ಅದಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಯಾಕ? ಅದನ್ಯಾಕ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಿ ನೀನು? - ಅಂದೆ.

ವಾಹ್  ಸಾಬ್! ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೆ (Monday) ಮುಂಜಾನೇನೂ ನಿಮಗೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಮಂಡೇಲಾನೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವೂ ಮಂಡೇಲಾ ಕ್ಯಾ? -ಅಂತ ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರ ಕೇಳಿದ.

ಯಾವ ಮಂಡೇಲಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅದೇ....ವಿಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ? - ಅಂದ ಕರೀಂ.

ನನಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯ ಒಳಗ ಇರೋ ಯಾವ ಮಂಡೇಲಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಡೇಲಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಂಡೆ (Monday) ಆದರೂ ನಂದು ಮಂಡೆಯಂತೂ ಬಿಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೀಂಗೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಗ ಅಂತು ಮಾಡಬ್ಯಾಡ, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಯ್ಯೋ.....ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಫ್ರೀಕಾದ ಮಂಡೇಲಾ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರೂ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದಾರೆ ಕ್ಯಾ? ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದಾರೆ ಕ್ಯಾ? ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ರೂಂ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕ್ಯಾ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಏನೇನೋ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ.

ಲೇ....ಹಾಪಾ.... ಅವರ ಹೆಸರು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅಂತ. ಮೊದಲು ವಿಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅಂದವ ನೀ. ಅದಕ್ಕ ನಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ ಏನು? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾರೇನು? ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀ. ಹಾಪಾ. ಎಲ್ಲೀದ ಹಚ್ಚಿ ಮಾರಾಯಾ ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಜಾನೆ? ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಮಂಡೆ lukewarm ಆಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಏನಂತ ಹೇಳು, ಅಂದೆ.

ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ
ಅವರೇ....ಅವರೇ ಸಾಬ್....ಅವರೇ. 'ಜೀನಾ ಯಹಾ ಮರನಾ ಯಹಾ, ಇಸಕೇ ಸಿವಾ ಜಾನಾ ಕಹಾ' ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಸೌತ್ ಆಫ್ರೀಕಾ ಜೇಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಅವರೇ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಾಬ್, ಅಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ.

ಯಾಕಪಾ? ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಕ್ಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದವರು ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾಕ ಮಂಡೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ? ಹಾಂಗ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲಾರಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನss ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಇರ್ತದ ಅವರಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾತ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲ ಸಾಬ್. ಅವರ ಹೆಸರು ನೋಡಿ. ಮಂಡೇಲಾ. ಸಂಧಿ ಸಮಸಾ ಬಿಡಿಸಿ. ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲದವ ಮಂಡೇಲಾ. ಮಂಡೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಂಡೆ ಇರಲೀ ಸಂಡೆ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟೇ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೂ ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೇ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಾಮ ಕೂತೀರಿ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಅಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಕ್ಕ ಕರೀಂ.

ವಾಹ್!! ಏನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನದು!! ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲದವ ಮಂಡೇಲಾ. ಮತ್ತ ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಹ್! ವಾಹ್! ಹಾಂಗೆನರ ಆಗೋಹಾಂಗಿದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅವರ ಮಂಡೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದರು. ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಮಂಡೆ ದಾನಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೂ ಯಾರೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಾತ ಬ್ಯಾರೆ. ಆದರೂ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲದ ಮಂಡೇಲಾ ಆಗತಿದ್ದರು ಏನಪಾ. ಮುಂದ ಹೇಳು, ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.

ಮಂಡೇಲಾಗೆ ಮತ್ತ ಮಂಡಲ್ ವರದಿಗೆ ಏನಾರಾ ಸಂಬಂಧಾ ಐತೆ ಕ್ಯಾ ಸಾಬ್? ಆ ವರದಿ ಅವರೇ ಬರದಿದ್ದು ಕ್ಯಾ? - ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಕರೀಂ.

ವಾಹ್! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಲಿಂಕ್ ತರ್ತಿಯೋ ಮಾರಾಯಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮನಿ ಸಂಬಂಧ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನೋಡಪಾ, ಅಂದೆ.

ಕೈಸಾ ರಿಷ್ತಾ ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ಮತ್ತ ಮಂಡೇಲಾ ನಡುವೆ? ಹೇಳಿ, ಅಂದ ಕರೀಂ.

ನೋಡಪಾ ಅದು 1990 ರ ಮಾತು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರ PUC ಮುಗಿಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಿವಿ ಏನಪಾ. ಆವಾಗ ಹುಚ್ಚ ಹಳೆ ರಾಜಾ ವೀಪಿ ಸಿಂಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ. ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಪುಂಗಿ ಊದಿ, ಪಾಪ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಚೊಣ್ಣಾ ಇಳಿಸಿ, ಹ್ಯಾಂಗೋ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೊಲಸ್ ಗುಣಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು? ಅದಕ್ಕ ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ಅನ್ನೋ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಹಳೆ ವರದಿ, ಅದೂ ಧೂಳ ಹೊಡೆಸಿಕೋತ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ತಂದು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ನೋಡು. ನೆನಪ ಅದನ? - ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.

ಹಾಂ!!ಹಾಂ!!! ನೆನಪ ಆಯಿತು. ಏನು ಸಾಬ! ಆ ಮಂಡಲ್ ಬಂಡಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಕಯಾಮತ್! ಹಾಂ! ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಗೊಂಡರು!? ಏನು ಕಥಿ? ಪೂರಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವರ್ಷಾ ಫುಲ್ ಬರ್ಬಾದ, ಅಂತ ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ಮತ್ತ ಅದರ ನಂತರ ನೆಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿ ಎಲ್ಲಾ ನೆನಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕರೀಂ.

ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬದುಕುಳಿದ ಆ ಕಾಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಧುರೀಣ ರಾಜೀವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ
ಕರೆಕ್ಟ್....ಹುಚ್ಚ ವೀಪಿ ಸಿಂಗ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಮಂದಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು ನೋಡು! ವಿಪಿ ಸಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಪೀಪಿ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಚೊಣ್ಣ ಹರೀಲೀಕತ್ತು ಮಂಗ್ಯಾನ ಮಗಂದು. ಏನಾರಾ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ತಲಿ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಆವಾಗಾ ನೆನಪ ಆದವರ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ. ಅವರಿಗೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಆಗಿದ್ದರು ಅನ್ನಸ್ತದ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕ ಬರುವರು ಇದ್ದರು. ಯಾರೋ ವಿಪಿ ಸಿಂಗಗ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಮಂಡೇಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆ ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಒಗಿರಿ. ಮಂಡೇಲಾ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಮಂದಿ ಸುಮ್ಮನಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೀ? ಅಂತ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ವಿಪಿ ಸಿಂಗಗ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟ, ಅಂತ ಮಂಡಲ್ ವರದಿಗೆ ಮತ್ತ ಮಂಡೇಲಾಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸಿದೆ. 

ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾ? ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ? ಮಂಡೇಲಾ ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕ್ಯಾ? - ಅಂತ ಕರೀಂ ಕೇಳಿದ. 

ಮಂಡೇಲಾ ಬಂದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.  ಅಥವಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮಂಡೇಲಾ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೆಸರು ಮಂಡಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಏನು ತಿಳಕೊಂಡರೋ ಏನೋ? ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾರೋ ಬರೆದ ವರದಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ 'ಭಾರತ ರತ್ನ' ಅನ್ನೋ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲಪಾ ಪೀಪಿ ಸಿಂಗ. ಮಂಡೇಲಾ ಫುಲ್ ಖುಷ್. ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆದ ಮಂಡೇಲಾ, ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ಭಾಳ ಚೊಲೊ ಅದ. ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪೀಪಿ ಸಿಂಗ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನೀವು ಹುಚ್ಚ ಮಂದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಗದ್ದಲಾ ಹಾಕಿ, ಪಾಪ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕ ಯಾಕ ತ್ರಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೆಹಮಾನ್ ನವಾಜಿ ಮಸ್ತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್  ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರು, ಅಂತ ಮಂಡೇಲಾ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡೆ (ತಲಿ) ಇಲ್ಲದವರಾಂಗ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂದಿಗೆ ಬೈದು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೀಮಗ ಹೇಳಿದೆ. 

ಐಸಾ ಕ್ಯಾ? ಇಸ್ ಮಂಡೇಲಾ ಕೋ ಸಚ್ಚಿ ಮೇ ಮಂಡೆ ನಹಿ ಸಾಬ್. ಮಂಡೆ ಹೋಗಲಿ ಮಂಡೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಡೆ ಇದ್ದ ಪೂರ್ತಿ ಡಫರ್ ಮಂದಿ ಸಹಿತ ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಾಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಾದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಂಡೇಲಾಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಸಾಬ್ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ? ಹಾಂ? ಹಾಂ? - ಅಂತ ಕರೀಂ ಕೇಳಿದ. 

ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಾ. ಮಂಡೇಲಾ ಮಂಡಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದ ಅಂತ ತಿಳಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಶಾ ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ನಿಗ್ರೋ ಮಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಒಳಗ ಬಿಳಿ ಮಂದಿ ತ್ರಾಸು ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಮಂದಿ ತ್ರಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನ್ಯಾಗ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕಡೆ ಬೈಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು ನೋಡಪಾ, ಅಂತ ಆ ಕಾಲದ ಪೇಪರ್ ಒಳಗ ಓದಿದ್ದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಇದಕ್ಕೇ ನೋಡಿ ಆ ಮಂಡೇಲಾಗೆ ಮಂಡೆ ದಿವಸ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಖರೇನೇ ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯಾ! - ಅಂತ ಕರೀಂ ಒಂದು ತರಹದ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ. 

ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪಾ! ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ಸೇರಿರಬಹುದು. ಅದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕ ನಾವ್ಯಾಕ ತಲಿ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಮಂಡೇಲಾ ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕ ಪೀಪಿ ಸಿಂಗನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಬಗಿಹರಿಲಿಲ್ಲ. ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತೂ ಜೋರ ಆತು. ಮುಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕ ಅವನೇ ಪೀಪಿ ಸಿಂಗ ಪೀಪಿ ಊದಿಕೋತ್ತ ರಾಜಿನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ. ಅವನ ಹಿಂದ ಮಂಡಲ್ ವರದಿನೂ ಹೋತು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತೊಂದ್ರಿ ಪಟ್ಟರು, ಸುಟ್ಟಕೊಂಡು ಸತ್ತರು, ಪೊಲೀಸರ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿಂದರು. ಎಲ್ಲಾ ಹುಚ್ಚ ಮಹಾರಾಜಾ ಪೀಪಿ ಸಿಂಗನ ಮಂಗ್ಯಾತನದಿಂದ, ಅಂತ ಮುಂದ ಆದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ. 

ಐಸಾ ಕ್ಯಾ? ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಂ ಹೊಂಟ. 

ಮಂಡೆ ಅಂದ್ರ ವಾರ ಶುರು ಆತು. ಏನೇನು ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಕಾದದೋ ಏನೋ? ಮಂಡೆ ಹೋ ಯಾ ಸಂಡೆ ಖಾಲೋ ಏಕೇಕ್ ಅಂಡೆ ಅಂತ ಅಂಡಾ ಸ್ಲೋಗನ್ ನೆನಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. 

No comments: