Wednesday, July 02, 2014

ಕಿಮಾಮು, ಹಮಾಮು. ಕವಳದ ಕಿತಾಪತಿ.

[ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಳ್ಳ ಹಲ್ಬಾಣ]

ವನಜತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ದ್ವಾಸೆ ಕಂಬಳಾ ಮುಗಿಸಿಕ್ಕೆ, ತಾನೂ ಆಸ್ರಿ ಕುಡಕಂಡು, ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಎತ್ತಿಕ್ಕೆ, ದನುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪನ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಗೆ ಬದಿಗೆ ಹೋತು. ಹೋಗಿ ದನುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಪ್ಪಕರೆ ಹಡಬೆ ಕುನ್ನಿಯೊಂದು ಹಿತ್ಲ ಬಾಗ್ಲಿಂದ ಅಡಿಗೆಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಪ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 'ಅಬಬಬಬಾ! ಹಡಬೆ ಕುನ್ನಿ. ದಿನಾ ಅನ್ನಾ ಹಾಕ್ತೀ. ಆದರೂ ಕದ್ದು ಅಡಗೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪಲೆ ನೋಡ್ತೇ  ಅಲ್ಲದಾ? ತಡಿ ನಿನಗೆ ಮಾಡಸ್ತೀ,' ಹೇಳಿಕೆತ್ತ, ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಾಶಿಂದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದು ಒಗತ್ತು ಹೇಳ್ಯಾತು. ಹಡಬೆ ಕುನ್ನಿಗೆ ಹನೀ ತಾಗ್ಜಾಂಗ ಆತು. ಅದು 'ಕುಂಯ್ಕ್' ಹೇಳಿ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೆತ್ತ ಓಡಿ ನೆಡತ್ತು.

ಒಳಬದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ನು ಸದ್ದ ಮಾಡ್ಚು. 'ಕುನ್ನಿ ಒಳ ಬಪ್ಪಲೆ ಹೊಂಟಿತ್ತನೆ ತಂಗೀ? ಯಾವ್ ಕುನ್ನಿ? ಕಾಳನಾ? ಅಥವಾ ಹಂಡಿಯಾ? ಸುಟ್ಟ ಕುನ್ಯಕ್ಕ!' ಹೇಳಿಕೆತ್ತ ವನಜತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಸೀತಮ್ಮಾ ಅದರದ್ದೇ ಹಾರ್ನ್ ಸದ್ದ ಮಾಡ್ಚು. ಸೀತಮ್ಮಂಗೆ ವಾತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನಗ್ಜಲ್ಲೇ. ಮನಗಿದ್ದರೂ ಮನೆ ಯಾವ ಮೂಲ್ಯಲ್ಲಿ ಎಂತಾ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು. ಆ ನಮ್ನೀ ಸೂಟು ಸುಟ್ಟ ಮುದ್ಕಿದು.

'ಕಾಳನ, ಹಂಡಿಯ, ಯಾವ ಸುಡುಗಾಡು ಕುನ್ನಿಯಾ!? ಯಾವ್ದನ? ಹಡಬೆ ಕುನ್ಯಕ್ಕಗೂ ಹೆಸರು ಇಟಗಂಡು, ಆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನ ಕರಕತ್ತ, ಪೊಕ್ಕಣ್ಣೆ ಮಾಡಿಕೆತ್ತ ಇಪ್ಪಲೇ ಎನಗೆಂತ ಬ್ಯಾರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಲ್ಲ್ಯ? ನಿಂಗಕ್ಕಿಗೆ ಆಸ್ರೀ ಕುಡದಾತಲೀ ಅತ್ತೆ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಿಕ್ಯಳಿ ನೋಡನ. ಬರಿ ಹಲ್ಬದೇ ಆತು!' ಹೇಳಿ ವನಜತ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ಬುಡ್ಚು. ಅತ್ತೆ ಸೀತಮ್ಮಾ ಸುಮ್ಮಂಗಾತು.

'ಅಬಬಬಬಾ! ಏನ್ ಕೂಸೋ! ಖರೇ ಅಂದ್ರೂ ಜಮದಗ್ನಿ ಗೋತ್ರದ ಕೂಸೆಯಾ. ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲೆ. ಯಾವ ಕುನ್ನಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತು! ಅಬಬಬಬಾ! ಯಂಗನೂ ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಜವೆಯಾ. ಎಂತಾ ಹೇಳಿ ಈ ನಮ್ನೀ ಉರಕತ್ತ ಏನ ಮಳ್ಳ ಕೂಸು!?' ಹೇಳಿಕೆತ್ತ ಸೀತಮ್ಮಾ ಕಂಬಳಿ ಹೊದಕೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಳ್ಕಂಡು ಹನಿ ವರ್ಗನ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಚು.

'ಥೋ! ಈ ಮನೆ ಚಾಕ್ರಿಯೇ ಮುಗಿತಿಲ್ಲ್ಯಪಾ. ಬರೀ ಇದೇ ಆಗೋತು. ಆಸರಿ ಕುಡುದಪ್ಪ ಪುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಾನದ ಅಡಿಗಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ ಹೊತ್ತಾಗೋತು. ಆನೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಯವು. ಹಳ್ಳಿ ಬದಿಗಿದ್ದ ಮಾಣಿ ಬ್ಯಾಡಾ ಬ್ಯಾಡಾ ಹೇಳಿ ಹೊಯ್ಕ್ಯಂಡಿ. ಬಡ್ಕಂಡಿ. ಆದರೂ ಕೆಳದ್ದೇ, ತಂಗೀ, ನೀ ಮೊದಲೇ ತಂಡದ ಆಳ ಮಾಣಿ ಸಂಗ್ತಿಗೆ ವಾರ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಗರ ಬದಿಗೆ ಓಡಾಡ್ಕ್ಯಂಡು ಬ್ಯಾರೆ ಬಂದಿಗಿದೆ. ಗನಾ ಮಾಣಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾ. ಸುಮ್ಮನೇ ಮಾಡ್ಕ್ಯ ಮಾರಾಯ್ತೀ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟ್ಬುಟ. ಥೋ! ಯನ್ನ ಕರ್ಮ,' ಹೇಳಿಕೆತ್ತ ಮಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂತಾ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡವು ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಚು ವನಜತ್ತಿಗೆ.

"ಅಮೋ" ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ಹಿತ್ಲಾಕಡಿಗೆ ಕೂಗ ಹಾಕ್ಜ.

'ಯಾರಾ ಅದು? ಎಂತು?' ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಚು ವನಜತ್ತಿಗೆ.

'ಆನ್ರಮಾ. ಗಣಪ್ ಗೌಡ' ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಬಂತು.

'ಎಂತದಾ? ಎಂತಾ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಹೊಸಾ ಕತ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ. ಆ ಮಳ್ಳ ಆಚಾರಿ ಕತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಕತ್ತೆ ಕಾಯೂಕೆ ಹೋಗಿದಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಮಾರಾಯಾ,' ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಚು ವನಜತ್ತಿಗೆ. ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಕತ್ತಿಗಳ  ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ನೂ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಹೊಸ ಕತ್ತಿ ಬಪ್ಪಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗಣಪ್ ಗೌಡ ಅಂಡುಗೊಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಕತ್ತಿ ಇಡ್ತಿನಿಲ್ಲೆ. ಅದೆಂತೋ ಆ ಮಳ್ಳ ಗೌಡನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೋ, ಹರಕೆಯೋ ಎಂತದೋ ಹೇಳಪಾ. ಆ ಇತ್ರೆ ಜಾತಿ ಜನರ ವ್ಯಾಷಾ ಎಂತದು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲೆ.

'ಹನಿ ನೀರು ಬೆಲ್ಲಾ ಕೊಡಿ ಅಮಾ' ಅಂದಾ ಗಣಪ್ ಗೌಡ.

'ಬರೀ ಇದೇ ಆತು ಈ ಮಳ್ಳ ಗೌಡಂದು. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ರಿ ಕುಡಕಂಡು, ಅಂಡ್ಗೊಕ್ಕಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಹೆಟ್ಟಿಗೆಂಬದನ್ನೂ ಮರ್ತಿಕ್ಕೆ ತ್ವಾಟದ ಬದಿಗೆ ಹೋದವಾ ಇಷ್ಟು ಲಗೂ ಬಂದ್ಬುಟ್ನಪಾ. ಎಂತಾ ವೇಷವನಾ?' ಹೇಳಿಕೆತ್ತಾ ಒಂದು ತಟ್ಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ಬೆಲ್ಲಾ, ಒಂದು ಗಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದು, ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಹಿತ್ಲಾಕಡಿಗೆ ಕುತ್ಗಂಡಿದ್ದ ಗಣಪ್ ಗೌಡಂಗೆ, 'ಹ್ಮಂ! ತಗ ಮಾರಾಯಾ, ನೀರು ಬೆಲ್ಲಾ. ಕವಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ? ಈಗೇ ಹೇಳ್ಬುಡು ಮಾರಾಯಾ. ಕಡಿಗೆ ನಾ ಮೀಯೂಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲ ಮನೆ ಎದ್ರಿಗೆ ಬಂದಕಂಡು ಕವಳಾ ಕೊಡಿ ಅಮಾ ಹೇಳಿ ಕೂಗ್ಬೇಡಾ. ನಿಂದೆಲ್ಲಾ ಅಂಥದೇ ವೇಷ ಇರ್ತದೆ. ಬೇಕಾ ಕವಳಕ್ಕೆ? ಹಾಂ?' ಹೇಳಿ ವನಜತ್ತಿಗೆ ಕೇಳ್ಚು.

ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದಿದ ಗಣಪ್ ಗೌಡ, ಅಮ್ಮ ಬಂತು ಹೇಳಿ, ತೊಡೆ ಸಂದಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮುಂಡು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಾ. ನೀರು ಬೆಲ್ಲ ಇಸ್ಗಂಡಾ. 'ಕವಳಾನೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಡಿ ಅಮಾ. ಕಡಿಗೆ ಮತ್ತೆಂತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕರೆ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ್ವರಾ?' ಹೇಳಿಕೆತ್ತ ಗೌಡಾ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಲ್ಲಾ ಗಂಟಲಿಗೆ ಬರ್ಮಾಡಿಕೆಂಡಾ. ಬೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೀರು ಕುಡದಾ. ವನಜತ್ತಿಗೆ ಕವಳಾ ತಪ್ಪಲೆ ಆ ಬದಿಗೆ ಹೋತು.

ನಾಕು ಕರಿಯಲೆ, ಎರಡು ಕೆಂಪಡಿಕೆ, ಒಂದು ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ಎಸಳು ತಂಬಾಕು ತಗ ಬಂತು ವನಜತ್ತಿಗೆ. 'ಸುಣ್ಣ ಅದ್ಯನಾ ಗಣಪಾ?' ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಚು. ಗಣಪ್ ಗೌಡ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಸುಣ್ಣದ ಕರಡಿಗೆ ಮುಚುಕಳದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಂಗನ ಮಕಾ ನೋಡಿಕೆತ್ತ ನಿಂತವ, 'ಹಾಂ! ಅದೇ ಅಮಾ. ಸುಣ್ಣ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಬಾಕಿ ಎಂತೂ ಇಲ್ಲರಾ. ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಚಾಗೋಗದೇ,' ಹೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಮಕಾ ಮಾಡ್ಜಾ.

'ಹಾಂ? ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಚಾಗೋಗದ್ಯಾ? ತಗ ತಗ. ಹಾಕ್ಯ ಮಾರಾಯಾ ಕವಳಾ. ಕವಳಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಬಂದಾಗೋಕು,' ಹೇಳಿ ಕವಳಾ ಕೊಡ್ಚು.

ಗಣಪ್ ಗೌಡಾ ಕವಳಾ ಇಸಕಂಡು, ಎಲೆ ಚೊಕ್ಕಾ ಮಾಡಿಕೆತ್ತ, ಮತ್ತೆ 'ಅಮಾs' ಅಂದಾ. 'ಎಂತದಾ? ಮತ್ತೆಂತದು?' ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಚು ವನಜತ್ತಿಗೆ.

'ಅಮಾ ಹನಿ ಚಟ್ನೆ ಅದ್ಯಾ?' ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬುಟಾ ಗೌಡ.

ಚಟ್ನೆ! ಅದೂ ಕವಳಕ್ಕೆ! ಇದೆಂತಾ ವಿಚಿತ್ರವಪಾ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕಂಡ್ಚು ವನಜತ್ತಿಗೆ.

'ಎಂತಾ ಚಟ್ನೆಯಾ!? ಅಲ್ಲಾ ನೀ ದ್ವಾಸೆ ಸಂಗ್ತಿಗೆ ಸಹಿತ ಚಟ್ನೆ ಹಾಕ್ಯಂಬ ಪೈಕಿ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಂತ ಕವಳದ ಸಂಗತಿಗೆ ಚಟ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಹಾಂ? ಈಗ ಹನೀ ಮೊದಲು ಅಸ್ರೀ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಚಟ್ನೆ ಬೇಕನಾ? ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರೆ, ಬ್ಯಾಡ ಅಮಾ ಹೇಳಿ, ಆ ನಮ್ನೀ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲೇ ದ್ವಾಸೆ ಮುಳಿಗಿಸ್ಕೆಂಡು ಮುಳಿಗಿಸ್ಕೆಂಡು ತಿಂದ್ಕ ಹೋದ್ಯಲಾ? ಈಗ ಬಂದಕಂಡು ಕವಳದ ಸಂಗ್ತಿಗೆ ಚಟ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀಯಲಾ? ಹಾಂ? ಎಂತಾಗ್ಯದೆ ನಿನಗೆ? ಹಾಂ?' ಹೇಳಿ ಸಮಾ ಮಾಡಿ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಚು ವನಜತ್ತಿಗೆ.

'ಅಯ್ಯೋ ಅಮಾ. ಕಾಯ್ ಚಟ್ನೆ ಅಲ್ಲದ್ರಾ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು,' ಅಂದಾ ಗೌಡಾ.

'ಕಾಯ್ ಚಟ್ನೆ ಅಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಿ ಎಂತಾರು ಸಿಗಡಿ ಚಟ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೇನಾ? ಮಳ್ಳಪ್ಪಾ!' ಹೇಳಿ ಬೈತ್ತು ವನಜತ್ತಿಗೆ.

'ಇದು ಕವಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ ಚಟ್ನೆ ಅಮಾ. ಹೆಗಡೇರ ಹತ್ತರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ರುಚಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಚಟ್ನೆ ಹನಿ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿ,' ಅಂದಾ ಗೌಡ.

ಓಹೋ! ಇದು ಕವಳದ ಮಸಾಲೆ ಚಟ್ನೆ. ವನಜತ್ತಿಗೆ ಗಂಡ 'ಚಟ ಭಯಂಕರ' ರಾಂಭಾವ ಕವಳದ ಸಂಗ್ತಿಗೆ ಹಾಕ ಮಸಾಲೆ.

'ಥೋ ಮಾರಾಯಾ! ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಗಡೇರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆಳ್ಳೇವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಯ್ ಚಟ್ನೆ ಹನಿ ಉಳ್ದದೆ. ಕೊಡ್ಲೇನಾ? ಹಾಂ? ಪಕ್ಕಾ ಮಳ್ಳಾಗೋಗಿದ್ದನಲಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಚಟ್ನೆ ವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿ. ಹಾಂ?' ಹೇಳಿಕೆತ್ತ ವನಜತ್ತಿಗೆ ನೆಗ್ಯಾಡ್ಚು.

'ಕಿಮಾಮು ಅದ್ಯ?' ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬುಟಾ ಗೌಡ ಈಗ.

'ಹಮಾಮು? ಅದೆಂತೆಕ್ಕೆ? ಇವತ್ತೆಂತಾ ಚೌರಾ ಮಾಡ್ಸೂಕೆ ಹೊಂಟೀಯಾ?' ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಚು ವನಜತ್ತಿಗೆ.

ಈಗ ಗೌಡಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ confuse ಆತು.

'ಎಂತಾ ಚೌರಾ ಅಮಾ?' ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಜಾ ಗೌಡ.

'ಹಮಾಮು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಬು ಅಲ್ಲದನಾ? ನೀನು ಮೀಯೂದು ಚೌರಾ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದನಾ ಗೌಡಾ? ಅದಕ್ಕೇ ಕೇಳ್ಜೆ' ಅಂತು ವನಜತ್ತಿಗೆ.

'ನಾ ಮೀಯೂವಾಗೆಲ್ಲ ಶಾಬು ಹಾಕೂಕಿಲ್ಲ ಅಮಾ' ಅಂದ್ಬುಟಾ ಗೌಡ. ಸರೀ ಆತು! ಮೀಯಕರೂ ಶಾಬು ಹಚ್ಗ್ಯತ್ನಿಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ಯಾತು ಈ ಗೌಡಾ. 

'ಮತ್ತೆಂತಕ್ಕೆ ಹಮಾಮು ಕೊಡಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ವಸ್ತ್ರಾ ತೊಳಿಯೋ ಶಾಬು ಬೇಕಾಗಿತ್ತನಾ? ವಸ್ತ್ರಾ ತೊಳಿಯೋಕೆಲ್ಲಾ ನಾ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗನಾ ಮೈಗೆ ಹಾಕ ಹಮಾಮು ಶಾಬು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನಿ ಸರ್ಪಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬೇಕಾ ಸರ್ಪಾ?' ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಚು ವನಜತ್ತಿಗೆ. ಸರ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ Surf ವಾಶಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ವನಜತ್ತಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಾ.

'ಅಮಾ ಸರ್ಪಾ ಬ್ಯಾಡ್ರಾ. ಸರ್ಪಾ ತೆಕೆಂಡು ನಾ ಎಂತ ಮಾಡ್ಲೀ? ಕಡಿಗೆ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚ್ಬುಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ. ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿರೆ ಔಷದೀ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಹೌದೇನ್ರಾ?' ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬುಟಾ ಗೌಡ.

'ಥೋ! ಮಾರಾಯಾ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ಪಾ, ಸರ್ಪಾ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಹಾಕೋ ಶಾಬು ಹುಡಿ ಮಾರಾಯಾ. ಕಚ್ಚೋ ಸರ್ಪಾ ಅಲ್ಲ ಮಾರಾಯಾ. ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಪದ ಹುಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ. ಹಮಾಮು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೂಕಿಲ್ಲಾ. ತಿಳೀತಾ?' ಹೇಳ್ಚು ವನಜತ್ತಿಗೆ. ಆಖ್ರೀ ಡೀಲ್ ಕೊಡ್ಚು.

'ಅಯ್ಯೋ ಅಮಾ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಿಮಾಮು ಕಿಮಾಮು. ಕವಳಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಕಿಮಾಮು' ಹೇಳಿ ಲಬೋ ಲಬೋ ಅಂದಾ ಗೌಡ.

ವನಜತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಿಮಾಮು ಅಂದ್ರೆ ಹಮಾಮು ಹೇಳ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ಇತ್ತು.

'ಇದೆಂತ ವೇಷ್ವಾ? ಕವಳದ ಸಂಗ್ತಿಗೆ ಹಮಾಮು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಬು ತಿಂತೀಯ? ಯಂತಕ್ಕಾ? ಒಳ್ಳೆ ಬಸರಿ ಬಯಕೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದ್ಯಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಬಯಕೆ? ಬೆಳ್ಳಿ ಬಸ್ರಿಯನಾ? ಬೆಳ್ಳಿ ಬಸ್ರಿಯಾದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಬಯಕೆಯನಾ ಗೌಡಾ? ಭಯಂಕರಾಯಿತಲಾ ನಿಂದು. ಹಾಂ?' ಹೇಳಿ ಗಣಪ್ ಗೌಡನ ಕಾಲು ಎಳತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ.

'ಬೆಳ್ಳಿ! ಬಸರೀ!? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮಾ. ನಾಗು ಗೌಡನ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳ್ಕ್ಯ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹನಿ ಕಿಮಾಮಿದ್ದರೆ ಕೊಡಿ. ತಲಬು ಎದ್ದ್ಬುಟ್ಟದೆ. ಬೆಗ್ಗನೆ ಕವಳದ ಸಂಗತಿಗೆ ಕಿಮಾಮ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಕೊಡಿ ಅಮಾ!' ಹೇಳಿ ಗೌಡನ ವಾರಾತ.

'ಎಂತ ಮಳ್ಳ ಹಲ್ಬ್ತೀಯಾ? ಬೆಳ್ಳಿ ಬಸ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರೆ ನಾಗು ಗೌಡನ ಕೇಳ್ಕ್ಯ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಳ್ಳ  ಹಲ್ಬ್ತೀಯಾ. ಬೆಳ್ಳಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಯಾ ಅಥವಾ ನಾಗು ಗೌಡನ ಹೆಂಡ್ತಿಯಾ? ಹಾಂ?' ಹೇಳಿ ವನಜತ್ತಿಗೆ ಗೌಡಂಗೆ ನೆಗಾಡಿಕೆತ್ತೆ  ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಚು.

'ಥೋ ಅಮಾ! ಎಂತಾ ಮಾತು ಹೇಳಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಯೇ. ಆದ್ರೆ ಬಸರಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲದಾ ಹೇಳಿ ನಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೇರಿಲಿ ನಾಗು ಗೌಡ ಒಬ್ಬನೇ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾಗು ಗೌಡನ ಕೇಳ್ಕ್ಯ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದೇ ಅಮಾ. ಕಿಮಾಮ್ ಅದ್ಯಾ?' ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಜಾ ಗಣಪ್ ಗೌಡ.

ಈ ಗೌಡ ಕಿಮಾಮು ಹೇಳದಕ್ಕೂ ವನಜತ್ತಿಗೆ ಎಂಬ ಹೆಗಡತಿ ಹಮಾಮು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಬು ಕೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿ ತೆಳಕಂಡು ಅದರದ್ದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಳ್ಳ ಹಲಬದಕ್ಕೂ ಸರೀ ಆತು. ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಸಿಕ್ಕೆ ವನಜತ್ತಿಗೆ ಗಂಡ ರಾಂಭಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾ.

ಬಂದವನೇ ಕೈಕಾಲು ತೊಳಕತ್ತ ಹನೀ ಬಗ್ಗ್ಜಾ. ಅದೆಲ್ಲೋ ಹನಿ ವಾಯು ಪ್ರಕೋಪ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುರ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬುಟಾ. ಅವಂಗೆ ಎಂತೂ ಫೀಲ್ ಆಜೇ ಇಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಲ ಸಹಜವಪಾ ಹೇಳವರಾಂಗೆ, ಮ್ಯಾಲೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಲುಂಗಿ ಕುಂಡೆ ಹಿಂದೆ ಹನೀ ಕೊಡವಿಕೆಂಡು, ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಂಡು, ಟುವಾಲಲ್ಲಿ ಕೈ ವರ್ಸಿಕೆತ್ತಾ, 'ಎಂತದಾ ಗಣಪಾ? ಹೊಸ ಕತ್ತಿ ಬಂದದ್ಯ ಹೇಳಿ ಕೇಳೂಕೆ ಬಂದಿಯನಾ? ಹಾಂ?' ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಜಾ.

'ಅಯ್ಯ! ನಿಂಗ ಹನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಆನು ಹೇಳ್ತೀ. ಇವತ್ತು ಎಂತಾ ವೇಷ್ವನ ಈ ಗೌಡಂದು? ಕವಳಕ್ಕೆ ಎಂತೆಂತೋ ಕೇಳ್ತ್ನಪಾ. ಪಕ್ಕಾ ಮಳ್ಳರಾಂಗೆ' ಹೇಳ್ಚು ಗಂಡಂಗೆ ವನಜತ್ತಿಗೆ.

'ಎಂತದಳಾ?' ಹೇಳಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೇಳ್ಜಾ ರಾಂಭಾವ, 'ಎಂತದಾ ಗೌಡಾ? ಎಂತಾ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಕವಳಕ್ಕೆ ಬೇಕನಾ? ಕೊಡಲಿಲ್ಲೇನಾ ಹೆಗಡತೀರು? ಹಾಂ?'

'ಹನೀ ಕಿಮಾಮು ಕೊಡಿ ಒಡ್ಯಾ,' ಅಂದಾ ಗಣಪ್ ಗೌಡ.

'ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಿಮಾಮ್ ಹುಚ್ಚ್ ಹಿಡದಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಮಾರಾಯಾ. ಅದೆಂತ ಅಷ್ಟು ಸೇರ್ತದ್ಯಾ ನಿಂಗೆ ಕಿಮಾಮು? ಸಂಗ್ತೀಗೆ ಚಟ್ನೆ, ಜರ್ದಾನೂ ಬೇಕನಾ? ಹಾಂ? ಹಾಕು ಮಾರಾಯಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೊಲೋ ಕವಳಾವಾ,' ಹೇಳಿ ರಾಂಭಾವ ತನ್ನ ಹಡಪದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಜಿನ ಕವಳದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಚಟ್ನಿ, ಕಿಮಾಮು, ಜರ್ದಾ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಕೊಡಲ್ಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಜಾ.

'ಸರೀ ಇದ್ದು ಜೋಡಿ. ನಿಂಗಕ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಳ್ಳ ಗೌಡಂಗೆ. ಅವಂಗೆ ಎಂತದು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ಹನಿ ಒಳಗ ಬನ್ನಿ,' ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ವನಜತ್ತಿಗೆ ಒಳಬದಿಗೆ ಹೋತು.

ರಾಂಭಾವ ಗಣಪ್ ಗೌಡಂಗೆ ಕವಳದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಂಜನಗಳಾದ ಚಟ್ನಿ, ಕಿಮಾಮು, ಜರ್ದಾ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ಒಳಬದಿಗೆ ಬಂದಾ.

'ಎಂತದೇ? ಎಂತಾ ಕರ್ದೆ? ಆನು ಈಗ ಪ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರವು. ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದ್ ಕರ್ಚಾಗೋಜು. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಮಂಗನಮನೆ ಭಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತಕದ ಇಸ್ಪೀಟು ಮಂಡಲ ಸೇರದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇ ಹೋಗಿ ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದಾ, ಅದು ಇದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂದ್ಕ ಬುಡ್ತೀ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಡೀತನ ಮಂಡಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆ. ನಿಂಗೆಂತಾರು ತಪ್ಪದಿದ್ದನೆ ಪ್ಯಾಟಿಂದಾ?' ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೆತ್ತ, ಲುಂಗಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಎತ್ತಿಗೆತ್ತ ಒಳಬದಿಗೆ ಹೋದ ರಾಂಭಾವ.

'ಅದು ಎಂತಾ ವೇಷ್ವರಾ ನಿಂಗಳದ್ದು? ಆ ಕೆಲಸದವಕೆಲ್ಲಾ ಅದೆಂತಾ ಅದೆಲ್ಲ ತುಟ್ಟಿ ತುಟ್ಟಿ ಕವಳದ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ರೂಢಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ? ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚು ಬತ್ತ? ಹಾಂ? ಸಾಕು ದೊಡ್ಡ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಅಪ್ಪದು ನಿಂಗವು. ಮತ್ತ್ಮತ್ತ ಅವಂಗೆ ಆ ಚಟ್ನಿ, ಕಿಮಾಮು, ಜರ್ದಾ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ್ಗತ್ತ ಇರಡಿ ನಿಂಗ. ನಿಂಗವು ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ತಾಸಿಂದ ಯನ್ನತ್ತ್ರೆ ಕರ್ಕರೆ ಮಾಡಿಕೆತ್ತ ಕುಂತಿದಿದಾ ಮಳ್ಳ ಗೌಡಾ. ಬರಿ ಮಳ್ಳನೇಯಾ. ನೋಡಿ ಈಗಲೇ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗೋತು. ಒಳಬದಿಗೆ ಎಂತೂ (ಕೆಲಸ) ಹಚ್ಚಿಗೆಂಡೇ ಆಜಿಲ್ಲೆ ಯಂಗೆ,' ಹೇಳಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಚು ಅತ್ತಿಗೆ.

'ಅಯ್ಯ! ಕೆಲಸಾ ಮಾಡಲ್ಲೆ ಆಳ್ಗಲೇ ಸಿಗ್ತ್ವಿಲ್ಲೇ ಮಾರಾಯ್ತೀ. ಅವು ಎಂತಾ ಕೇಳಿರೂ ಕೊಡದೇ. ತೆಳತ್ತಾ? ಇನ್ನು ಕೆಲೋ ಜನಾ, ನಿಮ್ಮ ಊಟ ನಮಗೆ ಸೇರೂಕಿಲ್ಲ. ಬಗೇಲಿ ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಮಾಡ್ಸಿ ಅಂಬ. ಗೊತ್ತಿದ್ದಾ? ಕೇಳಿರೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತ್ಯಾ? ಹಾಂ?' ಹೇಳಿ ರಾಂಭಾವ ಗಣಪ್ ಗೌಡನ ಬೇಡಿಕೆ ದೊಡ್ದದಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆತ್ತ ಪ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೊಪಲೇ ಅಂಗಿ ಪ್ಯಾಂಟು ಹಾಕ್ಯಂಬಪ್ಪಲೆ ಹೇಳಿ ಒಳಬದಿಗೆ ಹೋದಾ.

ರಾಂಭಾವ ಪ್ಯಾಂಟು ಅಂಗಿ ಹಾಕ್ಯಂಡು, ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದು, 'ಎಂತಾರು ತಪ್ಪದು ಇದ್ದನೇ? ಆನು ಹೊಂಟಿ ಈಗ ಪ್ಯಾಟಿಗೆ,' ಹೇಳಿ ಕೊನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ಜಾ.

'ಅಯ್ಯ! ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಂಬುಟ್ರಾ!? ಯಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನೇ ಸರಿಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೆಂಡು ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಹನೀ ತಡೀರಾ. ಸಾಮಾನು ನೋಡಿಕೆಂಡು ಬಿಡ್ತೀ. ಐದೇ ನಿಮಿಷ. ಅಕಾ?' ಹೇಳಿ ವನಜತ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಲ್ಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಚು.

'ಥೋ ನಿನ್ನ. ಲಗೂ ನೋಡ್ಕ್ಯ ಮಾರಾಯ್ತೀ,' ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಜಗಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಕ್ಕರಿಸಿದ ರಾಂಭಾವ ಮತ್ತೊಂದು ಭೂತಗವಳವನ್ನು, ಬಾಯಿ 'ಆ' ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆ ಕಳದು, ದವಡೆ ಎಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ಟಿಗೆಂಡು, ಹೆಂಡತಿ ಸಾಮಾನು ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೆಂಬಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಾನು ಓಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡ್ರಾತು ಹೇಳಿ, ಆವತ್ತು ಕಟ್ಟಬಹುದಾದ ಓಸಿ ನಂಬರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಜಾ.

ಚಟ್ನೆ, ಕಿಮಾಮು, ಜರ್ದಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಕವಳ ಹಾಕಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪೋಸಿನಲ್ಲಿ ಗಣಪ್ ಗೌಡ (ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚಿತ್ರ ಅಷ್ಟೇ)

2 comments:

Vimarshak Jaaldimmi said...


He!He!! Ho! Ho!! Excellent post!!!

The depiction of Seetamma naming those four-legged friends is wonderful! No wonder they followed her out of this world too!!

Curious to know in the next post how RamBhava is related to Yes-TVBhava and whether they met at naacha-gaana joints!

angadiindu said...

ಹೆಗ್ಡೆಯವ್ರ, ಆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿ,ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ ಹೊಸಾ ಸಾಲಿ ಶುರು ಆಗೇದ್ರಿ. ಭೋಂಗಾದ ಭೋಂವ್ss.. ಅನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಬದ್ಲಿ ಢಣ-ಢಣ ಅನ್ನೋ ಸಾಲೀ ಗಂಟೀ ಶಬ್ದಾ ಕೇಳಸಾಕ್ ಹತ್ತೈತ್ರಿ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀ ನಡಿಸಿ ಪಾಪರ್ ಆಗೋದ್ಕಿಂತಾ, ಸ್ಕೂಲ್ ತೆಗೋ ದಂಧೇನ ನೂರ ಪಟ್ ಚೊಲೋ ಅಂತಾರ್ರೀ ಸರss ಜನಾ...